Административният съд в Добрич отхвърли жалбата на областния управител на Добрич срещу увеличението на заплатата на кмета на града

Административният съд в Добрич отхвърли жалбата на областния управител на Добрич срещу решение на Общински съвет – град Добрич от заседание, проведено на 26 март тази година. На него по реда на чл. 21 ал.1 от т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е взето решение за определяне на основно месечно трудово възнаграждение на кмета на Община град Добрич в размер на 6800 лева и към основното месечно възнаграждение да се начислява допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит съгласно действащата нормативна уредба и вътрешните правила за организацията на работната заплата в Община град Добрич.
Решението на Административен съд – Добрич е публикувано на сайта на съда. В него се посочва, че при проверката на оспорения административен акт не се установява наличието на каквото и да е основание за неговата незаконосъобразност. Решението на Общински съвет – Добрич е издадено от компетентен административен орган в изпълнение на законово делегираните правомощия на основание на чл.21 ал.1 т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Спазена е писмената форма с изложени фактически обстоятелства, обосноваващи необходимостта с оглед на предвиденото в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година увеличение на разходите за персонал, като мотивите, освен в решението, се съдържат в докладната записка на вносителя и в подробния протокол от проведеното заседание. Съдът намира още, че няма данни да е налице каквото и да е нарушение на административно-производствените правила, като е спазена целта на закона. 
В решението на Административен съд – Добрич се отбелязва още, че основните твърдения на жалбоподателя за незаконосъобразност са във връзка с вносителя на предложението, който според представените документи е заместник-кметът Станка Николова. Съгласно ЗМСМА Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината, като според представената от ответника Заповед №364/11.03.2024 г. кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов е упълномощил по време на неговото отсъствие през периода от 12 март 2024 г. до 15 март 2024 г. правата му от изричната компетентност на кмета, произтичащи от специалните закони и подзаконови нормативни актове, да бъдат изпълнявани от Станка Николова – заместник-кмет „Финанси и общинска собственост“ в Община Добрич. Пред съда е представени и заверен препис от входящия дневник за заседанието на Общински съвет – Добрич от 26 март т.г., от който е видно, че докладната записка с предложението на Станка Николова за определяне на размера на основното месечно трудово възнаграждение на кмета е заведена на 15 март 2024 г. в 14:00 часа, т.е. в периода, когато кметът е отсъствал от работа и е бил заместван от Николова.  
Решението на Административен съд – Добрич подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок. 
БТА припомня, че Административен съд – Добрич даде ход на дело по жалба на областния управител, с която той оспорва решението на Общински съвет – Добрич за увеличението на заплатата на кмета на града на 13 май. Главният юрист на Областната администрация Росица Борисова каза пред съда, че искат да бъде представено доказателство за отсъствието на кмета. То може да бъде заповед за командировка, заповед за отпуск или болничен лист. Съдът прие това искане.  
На второ заседание от 10 юни съдът прие доказателства за отсъствието на кмета на града в периода на внасяне на докладната записка за разглеждане от Общински съвет – Добрич.  Росица Борисова настоя да се отмени като незаконосъобразно решението на Общинския съвет, с което се увеличава заплатата на кмета, тъй като докладната записка за него е внесена от заместник – кмет. Защитникът на Общински съвет – Добрич Павел Атанасов не се съгласи с тези твърдения и оспорва жалбата на областния управител. Според него докладната записка е внесена от компетентен орган. Той се позовава и на издадена заповед за заместване на кмета от Станка Николова, и на представените доказателства, че към този момент Йордан Йорданов не е бил на територията на област Добрич.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари