Най-използваният възобновяем енергоизточник в община Враца е слънчевата енергия, отчита документ, приет от Общинския съвет

Рекламирай в beZpartien.bg

Слънчевата енергия е най-използваният възобновяем енергоизточник в община Враца. Това се посочва в приетата днес от общинските съветници „Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Враца за периода 2023 – 2026 г.“.  
В последните две години на територията на общината се забелязва тенденция за увеличаване броя на фотоволтаичните системи, при които произведеното електричество се използва за покриване на собствени нужди, както и за енергопроизводство, се казва в документа. На този етап на територията на общината има изградени 27 фотоволтаични електрически централи, присъединени към преносната мрежа, като за периода 2021 г. – август 2023 г. са издадени 125 разрешения за строеж за изграждане на такива инсталации. 
От Програмата става ясно, че по отношение на останалите възобновяеми енергоизточници потенциалът за развитие не е голям. Територията на община Враца е сравнително бедна на водни ресурси и към момента по данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) няма изградени водноелектрически централи (ВЕЦ). Няма изградени и вятърни централи, заради това, че територията на общината е в зона на малък ветроенергиен потенциал. Малък е потенциалът и за развитие на геотермалните ресурси.
Заради недостига на налична суровина към днешна дата в общината няма условия и ресурси за масово използване и на биомаса за енергийни цели, се посочва още в Програмата. Единственото дружество, което има лиценз за производство и пренос на топлинна енергия чрез биомаса е „Топлофикация – Враца“ ЕАД. 
Сред целите на Краткосрочната програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Враца за периода 2023 – 2026 г. е намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на община Враца, повишаване сигурността на енергийните доставки, намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението и др.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *