РИОСВ – Велико Търново, назначи и отмени повторен експертен съвет за завода на „Вълка“ ? /ОБЗОР/

Отляво на дясно: Мая Радева / РИОСВ/, бившият министър – Борислав Сандов, бившата областна управителка на В. Търново от „ДБ“ и настоящ депутат Людмила Илиева.

Заповедта на РИСОВ с подписа на Мая Радева

 

Вече година следим случващото се около инвестиционното намерение на „Петрургия“ ООД, което предвижда изграждане на мега завод за преработка на базалти и производство на , в землището на село Върбовка, Община  – Област Велико Търново.

Още с обявяване-намеренията на инвеститора, пред обществеността на град Павликени и община Павликени като административна единица, стана ясно, че освен мега завода има и отделен топло източник въз основа на преработка и горене на RDF/ Стандартизирано гориво от твърди битови отпадъци – неопасен отпадък, за което има европейска норма/. Именно заради това, на 06.12.2021 година на организирано и проведено Обществено обсъждане / задължително според процедурата/ в град Павликени, жителите изразиха своето недоволство пред сградата на Община Павликени.

Недоволство породено от няколко фактора. Незнание, не познаване на материята и процеса за изграждане на подобни инфраструктурни обекти, както и желанието на една политическа партия и придатъците й, да използват всичко това с политически цели. Предвид проведените през последната година  и предстоящи – избори.

Пресконференция на създаденото НПО, близко до  „Ти решаваш“, чиито „лица“ са не само политически функционери. Снимка: 

 

ФАКТИТЕ

 По повод намерение на „Петрургия“ ООД,  да инвестира над 500 млн. евро в завод за преработка на стъклена вата, има издаден ДОВОС / Доклад за оценка за въздействието върху околната среда/ като неразделна част от него, е и Доклад  за „Най-добри налични техники“. Също, беше проведено и задължителното по закон Обществено обсъждане, което се проведе в началото на годината в сградата на Община Павликени. В същият ден  и в село Върбовка, където се очаква да  бъде изградено съоръжението.
Обсъждане, в което основна роля изиграха две НПО-та близки  на Тома Белев, които бяха дошли специално от София, задължени да присъстват лично от бившият зам. министър на МОСВ и най-щедро финансираният „еко-активист“, както и политическа партия „Демократична България“ и „.
На „общественото“ обсъждане, не бяха допуснати  обикновените граждани, заради тогавашните COVID ограничения,  а само удобните журналисти от „Капитал“ и „Дневник“, които бяха в режим на довеждане от Тома Белев. Създадоха напрежение в обществеността, които бяха там, в качеството си на жители и данъкоплатци на община Павликени.

За доклада има издадено  положително становище от Изпълнителната агенция „Околна среда и води“, чиито тогавашен директор, е настоящият служебен министър на МОСВ / Министерство на околната среда и водите/- д-р инж. Росица Карамфилова. С нейният подпис, е дадено становище за  „Най-добри налични техники“, що се отнася до инвестиционното намерение и процеса на преработка, описан и в ДОВОС.

Д-р инж. Росица Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Повече от 17 години работи в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Снимка: МОСВ

Становище на ИА „Околна среда“ на МОСВ, подписано лично от настоящият министър в служебното правителство.

Положително становище има от „Басейнова дирекция„, също така и от РЗИ – Велико Търново, които становища са неизменна и задължителни част за издаване на комплексно разрешително или по-просто казано,

„Положително становище на инвестиционното намерение“. 

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“

Становище на РЗИ – Велико Търново

 

 

 

 

 

 

 

 

Част от доклада /ДОВОС/ са и вътрешно ведомствени становища от експертите по компонентите на околната среда към , а именно:

  • Води
  • Отпадъци
  • Въздух
  • Почви
  • Биоразнообразие

Някои от експертите, дават положително становище под условие, които са част от  протокола от проведеният експертен съвет на 31.01.2022г., за инвестиционното предложение, освен ДОВОС се предвижда и издаването на комплексно разрешително за контрол.

Същото се издава и от Изпълнителната агенция „Околна среда“ към МОСВ.

На 31.01.2022 година се проведе и експертният екологичен съвет, с който беше даден „старта“ по придобиване на комплексно разрешително на инвеститора. Под прозорците на РИОСВ, беше организиран протест от активисти на „Демократична България“, подкрепен от нищо не подозиращите 30 граждани от цялата област. / Снимка: БНТ

На „инфарктен“ екологичният съвет / Белязан от личната намеса във вземането на решение на независим „уж“ орган, отстрана на бившият вече министър Сандов/ след близо 15 часа заседание, в режим на COVID мерки, което се проведе в сградата на РИОСВ -Велико Търново,

от 17 членове9 са гласували „ЗА“ и 6 „Въздържали се“двама с „особено мнение“ и то НПО-тата на бившият зам. министър на МОСВ в кабинета на Кирил Петков- Тома Белев, който присъстваше лично и то не на самият съвет, а като надзор на бившата директорка – Христова, в уверение на това, че РИОСВ ще вземе „правилното решение“.

Чиито „особени мнения“ също са вписани в протокола от проведеният „експертен екологичен съвет“, които днес „играят“ ролята на резолюция на Мая Радева, като повод за насрочване на нов „екологичен съвет“. Разбира се, благодарение на адекватната ре на настоящето ръководство на  МОСВ, лично директорката отмени заповедта си. 

Борислав Сандов и Тома Белев / Бившите „глави“ на министерство на околната среда и водите/. Снимка: Еко-новини

 

В резултат от проведеният съвет на 01.02.2022 година, бившият министър на околната среда и водите, Борислав Сандов, уволни бившата директорка на РИОСВ  Велико Търново – Цонка Христова. Под предлог, че отказва да разпише отрицателното становище по /ДОВОС/, е уволнена 24 часа след провеждане на „екологичен експертен съвет“, като часове след уволнението, Сандов лично представя новият и настоящ директор – Мая Радева, за която се твърди, че е в „особени“ взаимоотношения с Тома Белев и двете НПО, които проявяват нездрав интерес към инвестиционното предложение на „Петрургия“ ООД, имат равен глас с експертите и гласуват дори.

Практика в цяла България.

Запознати твърдят, че именно така се „извиват“ ръцете на инвеститори, привеждат ги в зависимо положение, чиито проекти засягат околната среда и водите, с цел да заплатят „такса спокойствие“ и необезпокоявани да получават съдействие от подопечните на кръга „Капитал“ – администрации.

Отляво на дясно: Мая Радева / РИОСВ/, бившият министър – Борислав Сандов, бившата областна управителка на В. Търново от „ДБ“ и настоящ депутат Людмила Илиева.

 

В рамките на 7 дневен срок от провеждането на „екологичният съвет“, новият директор Мая Радева поставя „резолюция“ върху протокола от насроченото и проведено заседание на експертен съвет от вече уволнената директорка, където изисква „Повторно разглеждане на доклада по ОВОС, като се съобразява с особените мнения на двете неправителствени организации“. Още едно доказателство за зависимости на придворната директорка и още по-зависимите от кръга „Капитал“ – НПО. Не само, че използва НПО-тата за вземане на решения, а не тези на експертите, които са и подчинени, а и името на друга служителка на ръководен пост в структурата на МОСВ -Цонка Христова, която не е тази Цонка Христова по-рано уволнена от Борислав Сандов, която отказва да изпълни разпорежданията на лидера на „Зелените“.

Ден преди да бъде сменена, Областният управител тогава – Людмила Илиева / настоящ народен представител от ПП „ДБ“/ внася жалба в АС -Велико Търново, срещу специализираният ПУП на Община Павликени, с който се дава право за устройство на територията и по-конкретно „площадката“ / част от проекта за експлоатация на завода/ където ще се третира и преработва за енергийни нужди – RDF.

С определение № 340 / 21.11.2022 година на Административен съд:

О П Р Е Д Е Л И:

 ОТМЕНЯ Определението си от 26.10.2022 г., с което е даден ход по същество на делото.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (именувана „молба“) на Областен управител на област Велико Търново, подадена от заместник областния управител при условията на заместване по силата на Заповед №РД-01-02-08/20.07.2022г. на областния управител на област Велико Търново, против Решение № ВТ-04-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, издадено от директора на РИОСВ – Велико Търново.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 566/2022 г. по описа на Административен съд-Велико Търново.

ОСЪЖДА Областна администрация – Велико Търново да заплати на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново сумата от 100 (сто) лева, разноски за юрис-консултско възнаграждение.

ОСЪЖДА Областна администрация – Велико Търново да заплати на „Петрургия“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, разноски по делото в размер на 500 (петстотин) лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба чрез Административен съд – Велико Търново до Върховния административен съд.

Остава загадка, защо беше насрочено ново заседание на експертен съвет за 24.11.2022 година и то 9 месеца след последният проведен, гласуван и узаконен такъв, както и  инфарктните събития около ръководството на РИОСВ – Велико Търново. Днес, става ясно, че лично мая Радева, е отменила това свое намерение.

 

Съществува алгоритъм, при какви обстоятелства се одобрява подобно намерение. Повторно разглеждане на ДОВОС, който е проведен още януари месец, е буквално незаконно. Именно това, може би, е натежало за вземането на решението да бъде отменена заповедта за провеждане на ново заседания този четвъртък. В „Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ на МОСВ, изрично е записано, че всякакви последващи действия, решения, становища и резолюции задължително се вписват в протокол от проведеното заседание.

Иначе казано, не случайно се създава субекта „Ти решаваш за Павликени“ няма и месец преди Избори 2022 за 48 парламент, за да има формален повод за свикване на нов „екологичен съвет“, с което „героите“ на демократичните инициативи, очакват същите експерти, които вече са дали положителна оценка, да променят решението си и под натиск-може би, да променят становищата си. Натиск, изразяващ се в системни публикации в конкретни  на конкретен олигарх, за когото не е тайна, че вече строи своите централи захранвани от RDF. Както и най-разнообразни протести, които обикновено не събират повече от местната структура на „Демократична България“, с цел, да се манипулира общественото мнение.

 

Кои са  основните активисти на „Ти решаваш“, „ЗА Павликени“ и другите организации, които почти една година явно манипулират общественото мнение на нищо не разбиращите и подозиращи жители на Павликени и региона? 

Снимка: БНР

Справка в търговският регистър и този за юридическите лица с нестопанска цел, става ясно ,че сдружението и клоновете му в Сухиндол, Павликени, Велико Търново и Казанлък са регистрирани на 08.07.2022 година. Две седмици преди официалният стар на предизборната кампания, в която дейно участие вземат някои от основните „еко-активисти“. Разбира се, партията е повече от ясна. 

Ето и „лицата“ явяващи се представители на жителите на град Павликени. 

Владислав Иванов

Виден „еко“ активист преди и по време на избори. Основният организатор на протестните действия на „граждани“ пред Община Павликени на 06.12.2021 г., както този пред РИОСВ на 31.01.2022 г., така и готвеният за четвъртък 24.11.2022 г. протест, но в последствие осуетен лично от Мая Радева / Директор на  РИОСВ/. Същият, е част от политическа партия „Демократична България“ и общински председател във Велико Търново. Разбира се, преди казуса с „Вълка“, няма нищо общо с град Павликени и региона. Умишлено не фигурира в УС на сдружението, което ще създадат с другите „герои“  по-късно на 08.07.2022 година.
Забележете, месец преди старта на предизборната кампания за парламентарният вот през октомври. 
Владислав Иванов, дава интервю пред БНТ по време на протеста пред Община Павликени през февруари месец т.г.
Владислав Иванов и Пенчо Пандъков / Снимка: Владислав Иванов

 

Пенчо Пандъков

Гражданин и активист, добре „употребен“ от Владислав Иванов. Същият се появи и в листата за народни представители на „Демократична България“ на последните парламентарни избори. От паважа в листата за депутати.

Пенчо Пандъков и Владислав Иванов позират по време на предизборната кампания. Снимка: Владислав Иванов
Владислав Иванов / на заден план/ и Пенчо Пандъков на предизборно събитие на „ДБ“ от 25.09.2022 година.

 

Ветеринарен лекар, бивш общински координатор на  ПП „Има такъв народ“, администратор в  „За Павликени“ / страница в социалните мрежи собственост на Владислав Иванов/ до ПП „Демократична България“. Към момента, управляващ в сдружението „Ти решаваш“, регистрирано на 08.07.2022 година.

Ивелин Иванов, току що напуснал партията на Слави Трифонов, вече в компанията на депутата от „Демократична България“ – Людмила Илиева на предизборно мероприятие на партията в старата столица.
Ивелин Иванов, Людмила Илиева и председателя на ПП „Зелените“ и бивш министър на околната среда и водите – Борислав Сандов.
Решение на УС на сдружението, чиито управител е Иванов, с което се разкриват ударно клонове на новосъздадената организация. От Павликени чак до Казанлък.

Димитър Палов 

Димитър Палов, е адвокат по професия и е родом от павликенското село Горна Липница, но живеещ в София. Същият, е основният учредител на „Ти решаваш“, както и председател на ново регистрираното лице с нестопанска цел. Неговата съпруга пък, е адвокат на организацията, която и поема регистрацията и представляването на НПО-то пред държавните институции.

Димитър Палов
„Ти решаваш“ – Павликени Ивелин Иванов, Димитър Палов, Дарина Палова, Грета Александрова и други представители на местната „инициатива“.
Адвокатско пълномощно, с което Председателя – Димитър Палов, упълномощава съпругата си Дарина Палова, да представлява юридическото лице.

Докато, едни се упражняват на гърба на други, трети строят необезпокоявани завод за преработка и унищожаване на опасни болнични отпадъци.

Наша проверка на място установи, че дори е поставена указателна табела на входа на обекта, който престои да започне същинската работа по унищожаване на опасни болнични отпадъци. Снимка: Bezpartien.bg

По потвърдена от няколко източници /близки до местната структура на „Демократична България“/- информация, над 80.000 хиляди лева /партийна пара/ са получили структурата на „ДБ“ във Велико Търново, за да яхнат недоволството на гражданите, концентрирано върху конкретен инвеститор, докато под носа на жителите на Павликени, във финална фаза на строеж, е  завод за унищожаване на био-отпадъци на дружеството „РУБИТЕРМ“ ООД.

Завода се строи и в момента в рамките на града, а местонахождението му е на улица „Тошо Кътев“ 12 в небезизвестната Индустриална зона на града. 

Наша проверка на място установи следното.

Съобщението на РИОСВ от 2014 година, с което се дава „зелена светлина“ за изграждане на завода за опасни болнични отпадъци в град Павликени.

Още в началото на мандата през 2010 година, като кмет на Община Павликени, Емануил Манолов с подписа си разрешава изграждането на

ИНСЕЛЕРАТОР – завод за третиране и унищожаване на опасни био болнични отпадъци, които подлежат на особен контрол както от МОСВ, така и от МЗ. Отпадъци, чието депониране и унищожение се извършва по строго определен в закона процес.

Това не пречи, кмета Манолов да даде и своят глас „ЗА“ в процедурата по ДОВОС на „Петрургия“ ООД. 

През 2012 година, Общинският съвет в Павликени дори гласува решението на Манолов, а по-късно през 2014 година, вече и строителното разрешително е факт. Строително разрешително и заобикаляне на процедурата в РИОСВ по ДОВОС, с елементарният административен и процедурен „финт“, „промяна на местоположението“, където първоначално  инвеститора иска да изгради този завод. Първоначалната идея, е била да се построи непосредствено до много-профилната болница в град Павликени, но след като разбират, че ще трябва да минат през процедурите за които пишем досега, решават да преместят  целият проект в индустриалната зона на града. На територията на града. Така, ДОВОС не е необходим, а разрешение се дава “ ПО ПРЕЦЕНКА“. Без редовни репортажи на „Капитал“ и „Дневник“, нарочни протести на току-що създадени с тази цел-сдружения и 10 месеца правен абсурд. 

Става въпрос за завод на покойният вече Румен Стоянов и неговото дружество „Рубитерм“ ООД, с размер на капитала от 5000 лева, нови собственици и съдружници: Виктория Стоянова, Екатерина Стоянова и Бисерка Ангелова. Дъщери и майка. И трите бизнес дами –  медицински лица.

„Рубитерм“ ООД, е позната на пазара като една от компаниите търгуваща с противопожарни материали.

Наша проверка на място установи, че дори е поставена указателна табела на входа на обекта, който престои да започне същинската работа по унищожаване на опасни болнични отпадъци. Снимка: Bezpartien.bg

Не само, че няма становища на „РЗИ“, „РИОСВ“, МОСВ, „ИАОС“, Басейнова дирекция „Дунавски регион“, но и от сдруженията на Тома Белев, Сандов и „Капитал“ няма възражения.

Разбира се и новосформираното сдружение, е свикано именно, за да внуши на жителите в региона убеждението, че нещо опасно се случва в техният край. Не само, че се случва! Случва се, под носа на жителите на град Павликени и под носа на „еко-активистите“, които не правят очевадна разлика между ИНСЕЛЕРАТОР за опасни отпадъци и енергийна инсталация „захранвана“ от RDF

 

Очаквайте продължение по темата! 

 

Последвайте страниците ни в “ Фейсбук “ / Facebook /  и канала ни в “ YouTube „, за да следите „на живо“ работата ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Коментари