Започва социологическо изследване сред студенти и преподаватели за рейтинга на висшите училища

Рекламирай в beZpartien.bg

Ще бъде проведено социологическо изследване сред студенти и преподаватели с цел актуализиране на част от данните в Рейтинговата система на висшите училища в България. Тя е създадена преди повече от десетилетие по инициатива на Министерството на образованието и науката (МОН), за да подпомогне кандидат-студентите при избора на висше училище. Данните от нея се обновяват ежегодно и се използват както за формиране на управленски решения, така и на публични политики в сферата на висшето образование, съобщи пресцентърът на МОН.
Системата съдържа множество индикатори, формирани на база данни от независими национални и международни регистри, такива, предоставени от висшите училища, както и събрани чрез социологически проучвания за мнението на студентите, преподавателите, ръководните и административни служители във висшите училища и работодателите.
Предвижда се след 8 април 2024 г. да започне социологическото проучване с цел актуализиране на част от индикаторите. Студентите ще получат на електронния адрес, подаден в регистъра и поддържан по смисъла на чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „в“ от Закона за висшето образование, покана за участие в анонимно анкетно проучване, както и линк към анкетата за попълване. Попълването й е доброволно.
Отговорите ще бъдат използвани за научни и статистически цели, а именно за обновяване на индикаторите в рамките на рейтинговата система, които се базират на социологически изследвания. Отговорите от проучването по никакъв начин няма да могат да се свържат с участника в изследването, нито ще се публикуват индивидуални отговори, уточняват от МОН.
Проучването се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/76/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR), Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
Както БТА писа през декември 2023 г., на ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 6469 лв. (при 5592 лв. регистриран през миналата година), следвани от завършилите същото направление в Нов български университет – 5767 лв. (при 4333 лв. през миналата година). Това беше съобщено тогава при представянето на 13-ото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България в Министерството на образованието и науката.
Подобряване на реализацията на завършилите висши училища на пазара на труда, повишаване на дела на чуждестранните студенти и увеличаване на броя, както и на влиянието на научните публикации на българските висши училища. Тези основни тенденции рейтинговата сисстема за 2023 г. отчете тогава министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той уточни, че данните в нея се използват за формиране на национални политики във висшето образование. 
Конкретните данни в рейтинговата система тогава показаха, че делът на регистрираните безработни, завършили през предходните пет години висше образование в страната, се задържа близо до миналогодишните малко над 2% при нива от 3,5% през 2021 г. Другите показатели за реализацията на завършилите на пазара на труда продължават да се подобряват, достигайки до рекордни за последното десетилетие стойности. Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната спада от 14% през 2023 г. от близо 17% през миналата година и от над 25% през 2014 г. Делът на наетите висшисти, които през първите пет години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до над 59% през 2023 г. при 54% през миналата година и при 46% през 2014 г. Средният облагаем доход на завършилите също нараства, достигайки до над 2200 лева през 2023 г. при 1839 лева през миналата година и едва 980 лева през 2015 г.
Най-ниска безработица (под 1%) има сред завършилите професионалните направления: „Медицина“, „Фармация“, „Стоматология“, „Военно дело“ и „Математика“, а най-висока – сред завършилите „Социални дейности“ (3,4%). 
Най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ и „Военно дело“ (над 4000 лв.), следвани от тези, които са завършили „Металургия“, „Математика“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Комуникационна и компютърна техника“ и „Национална сигурност“ (между 3000 и 4000 лв.). 
 
 
 
  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *